Currículum

Estudis:

Llicenciat en l’especialitat d’escultura 1992. Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. 

Estudis a l’Escola Massana. Especialitat en Joieria i Escultura 1985.

Graduat en Arts i Oficis per l´Escola LLotja. 

Curs a l´Institut del Teatre de Barcelona. Teatre de l´objecte 1983.

________________________________________________________

Experiències professionals

Ha estat professor en diferents escoles d´arts i oficis, on ha impartit classes de joieria i escultura. Ha estat docent a l’escola “Arsenal” de Vilafranca del Penedès (Ajuntament de Vilafranca), a l´Escola d´Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona, a l’EASD de Vic, a l´EASD  Pau Gargallo (Badalona) i a l’EASD“Llotja” de Barcelona (Totes tres de la Generalitat de Catalunya).

Ha estat comissari del Projecte Thambos. 6 H. Associació de les Arts Contemporànies.Vic. 2004.

Com a artesà i dissenyador de les pròpies col·leccions distribuïdes a Catalunya, Balears i Europa. Àmplia experiència en el sector de la joieria. Participació en fires nacionals i internacionals(Frankfurt-“Ambiente”.1990. Suissa.Basilea.1991) així com premis i seleccions com a dissenyador-joier.

Com a jurat professional en joieria contemporània, organitzat per orfebres F.A.D. Enjoia´t . 1994-1997.

Distingit amb el Diploma de Mestre Artesà en la disciplina de joieria, atorgat per la Generalitat de Catalunya.2008.

Durant l’etapa dels estudis a l’Institut del Teatre va formar part de la Companyia de Teatre de l’Objecte del mateix Institut del Teatre. Va realitzar actuacions en Festivals Nacionals i Internacionals a Bochum, Alemanya RF i Nimes França , va participar en la creació i interpretació de la secció d’ombres xineses del programa de televisió infantil “Terra d’Escudella” per a TVE. 1980-1983

Addicionalment, ha realitzat una estada per a l´empresa Miquel Adell. Taller de Fibra de Vidre i Resina (Realitzador de peces per artistes de reconegut prestigi internacional). Direcció General d´Ensenyaments Professionals  Artístics i Especialitzats de la Generalitat de Catalunya. Juliol 2012.

________________________________________________________

Exposicions col·lectives i individuals 

Ha realitzat nombroses exposicions de joieria i escultura de caràcter personal i col·lectiu. 1980-2013. Nou exposicions col-lectives de joieria a Barcelona, Palma de Mallorca, Madrid, La Rioja, Sabadell i Girona .

Trenta dos exposicions col-lectives d´escultura i 4 de individuals destacant la de Nimes .França.1991, X mostra d´Art Català.1996. Galeria Canals. Sant Cugat del Vallès, Aliança Francesa. 1999. Sabadell, H-Associació Arts Contemporanies “Thambos”2000 Vic, Platform Perfomance multidisciplinars amb Andrès Corchero, Rosa Muñoz. L´Estruch.2003 .Sabadell.

 Fons de patrimoni artístic d’arts plàstiques

Una de les seves obres es troba al Fons del Patrimoni de la Universitat de Barcelona. “Patrim 1992”. Adquisició de l’escultura “Pneumàtic”. 1992.

Adquisició de l’escultura “Recargolat” per part del Fons Municipal de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 1997.

 Adquisició de material audiovisual sobre la instal·lació “La nau dels artistes” per part del Fons de Museus Municipals de Sabadell. 2002.

Algunes de les seves obres pictòriques i de joieria han estat adquirides per part de col·leccionistes privats.

 ________________________________________________________

 Estades en centres internacionals dárt

Centre d’Art Contemporani de Sant Pere de Vilamajor “La rectoria” (agost de 1996).

Centre de Producció i Creació Artística de Sabadell “LA NAU” (4 mesos durant l’any 2001).

  ________________________________________________________

Beques Erasmus professors. Mobilitat Internacional

Estada al taller de l’artista Marcelo Carpenato (Moulayres, Le Tarn, França. Juliol de 2013). Projecte artístic de Land Art “La Finestra” i realització d’escultures i cuita en terracota al seu taller.

  ________________________________________________________

Grups de treballs /  workshops :

Comissari de projectes artístics d´escultura de la Escola llotja per la Jeune Creátion Européene . Montrouge. França amb Mario Pasqualotto i Roser Vallès.2006-2009. Exposats a diferents ciutats europees

Natura i creació amb Gerard Moliné (dissenyador industrial).2013.

Workshop “Aplicacions de fibra de vidre i resina” amb Miquel Adell (especialista en fibra de vidre i resines).2013.

 ________________________________________________________

Línies de treball i de recerca

La seva docència esta vinculada a l´Escultura i , així com part del seu treball creatiu efectuant diverses exposicions, estades e intercanvis amb artistes.

Destaca per la seva aportació en la Joieria d´autor i joieria de disseny seguint fent realitzacions de peces úniques .

Reflexió sobre les seves creacions en els últims tres anys.

 


img_5519

At the beginning of my works I reveal the sculptural and visual values with my sight, building from industrial elements as tyres with a clear dialogue between hard and soft, between iron and rubber, driven by the path of the object.

Al principi de la meves obres desvetllo amb la meva mirada els valors escultòrics i visuals, construint a partir d’elements industrials com són els pneumàtics amb un clar diàleg entre el dur i el tou, entre el ferro i el cautxú, canalitzats per la via de l’objecte.

pneumàtic 1996.jpg

The use of tyres is a reminiscence of my childhood. The memory of the sea produces me a certain state of freedom. These are volumes that mould the air they contain and reveal a restrained violence, not openly expressed. The senses swing from evil to innocence, the countable reality in front of the uncountable one, the industrial production versus mystics.

L’ús de pneumàtics és reminiscència de la infància. El record del mar m’evoca un determinat estat de llibertat. Són volums que emmotllen l’aire que contenen i que palesen una violència continguda, exteriorment no manifesta. Els significats basculen entre la perversitat i la innocència, la realitat comptable davant de la incomptable, la producció industrial enfront la mística.

The struggle between contradictory feelings is shown mainly in the rubber tyres pressed by staples or iron spirals and in the sculptural interpretation I present the object as a residual prolongation of something human, as a mould or container of the living shapes of the soul. It’s another way to understand the full and the empty in sculpture.

La lluita entre sentiments contradictoris es palesa sobretot en els pneumàtics de cautxú pressionats per grapes o espirals de ferro i en la interpretació escultòrica presento l’objecte com una prolongació residual d’allò humà, com a motlle o recipient de les formes vives de l’ànima. És una altra manera d’entendre el ple i el buit de l’escultura.

Encaixonat 1999 copia.jpg

The interior experience, the biographical sketch and personal childhood memories, help me to experiment with associations of objects in geometrical shapes, performances of compositions in the space with volumetric shapes, lineal and superficial, which I make take part in a space or room as an installation.

La vivència interior i l’apunt biogràfic, records d’infància personals, m’ajuden a experimentar amb associacions d’objectes en formes geomètriques, realització de composicions a l’espai amb formes volumètriques, lineals i superficials que faig intervenir en un espai o habitacle a manera d’instal·lació.

curriculum curri 1My work will evolve towards the internal reflection from and origin to its achievement, inspired in the natural and cultural wealth from a region or country, where its nature, mountains or sea will be the scenes to carry out my interventions.

La meva obra evolucionarà cap a la reflexió interna amb un origen fins la seva consecució, inspirats en la riquesa cultural i natural d’una regió o país on la seva natura, muntanyes o mar siguin els escenaris per poder dur a terme les meves intervencions.

IMG_0084

In the last three years I have done some land art installations in Catalonia, France and Ireland that will be used as a start to propose several outdoor installations with environmental materials from the area, which could have an ephemeral or permanent nature.

En els últims tres anys he realitzat a Catalunya, França i Irlanda algunes instal·lacions de land art que serviran com a punt de partida per proposar diverses instal·lacions a l’aire lliure amb materials propis del paisatge de la zona, que podran tenir un caràcter efímer o permanent.

13I will establish connections between different disciplines as photography, video making and sculpture, working with the territory’s own materials and looking for the ethnography and traditions from the place that will bring me information as they could be linked to what I want to express.

Establiré connexions entre diferents disciplines i coneixements com són la fotografia, el vídeo i l’escultura treballant amb els materials propis del territori i cercant l’etnografia i tradicions del lloc que m’aportin informació per tal que tinguin relació amb el que vull expressar

This is a way to show the sculpture/intervention with my memory leaving behind my past to imagine my future by converting it into an object, to look for a place to locate it and then, it could vanish in the silence, into a landscape or room where I will be able to look to the future.

És una manera de mostrar l’escultura-intervenció amb el meu record-memòria tot deixant enrere el meu passat i imaginar-me un futur tot transformant-lo amb un objecte, per cercar un espai on pugui ser-hi i després difuminar-se en un silenci, dins un paisatge o habitacle on podré recórrer amb la meva mirada cap a un futur.

DSCN5849.JPG