CURRICULUM

cropped-img_7589.jpgStudies

Fine Arts Degree at the Faculty of Fine Arts of the University of Barcelona. Specialization in Sculpture. 1992.

Studies at the Massana School and Degree in Arts and Crafts by the LLotja School. Specialization in Jewellery and Sculpture. 1985.

Course at the Institut del Teatre from Barcelona. Theatre of the object. 1983.

Estudis

LLicenciat en Belles Arts per la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona. Especialitat Escultura.1992.

Estudis a l’Escola Massana i Graduat en Arts i Oficis per l’Escola LLotja. Especialitat en Joieria i Escultura.1985.

Curs a l´Institut del Teatre de Barcelona. Teatre de l´objecte.1983.

Professional experience

As an artisan and designer of my own collections distributed in Catalonia, Balearic Islands and Europe. Wide experience in the jewellery sector. Participation in national and international fairs: “Ambiente”. Frankfurt am Main (Germany). 1990. Basel (Switzerland). 1991. I have received awards and been selected as a designer and as a jeweller. I have been teacher in several arts and crafts schools, where I have given lessons of jewellery and sculpture.

I have been teacher at the Arsenal school from Vilafranca del Penedès, at the Arts and Crafts School of the Diputation of Barcelona, at the EASD from Vic, at the EASD Pau Gargallo from Badalona and at the EASD Llotja from Barcelona (all of them managed by the Government of Catalonia).

As a professional jury in contemporary jewellery, organized by F.A.D goldsmiths. “Enjoia´t”. 1994 – 1997.

I have been commissary of the Thambos Project. 6 H. Associació de les Arts Contemporànies. Vic. 2004.

I have been awarded with the Diplom of Artisan Master in the discipline of jewellery, conceded by the Government of Catalonia. 2008.

I coordinate the high degree in Artistic Ceramics at the LLotja School since the course 2013-2014.

During the period of studies at the Institute of the Theatre I formed part of the Company of Theatre of the Object of the same Institute of the Theatre. I performed in national and international festivals in Bochum (Germany) and Nîmes (France). I participated in the creation and interpretation of the section of shadow play of the TV programme “Terra d’Escudella” of the Spanish Television (TVE). 1980 – 1983.

In addition, I have made a stage at the company Miquel Adell. Workshop of Glass Fiber and Resin as a maker of pieces for artists of trusted international prestige. Direcció General d´Ensenyaments Professionals Artístics i Especialitzats de la Generalitat de Catalunya. July 2012.

I have been member of the Jury of the contest of snow sculptures of el Pas de la Casa. Comú d´Encamp (Andorra) for the editions of 2014 and 2015.

I have been member of the Jury of the X edition of the Fundació Felicia Fuster Awards to concede the aids to the young visual arts creation. 2014 – 2015.

Experiències professionals

Com a artesà i dissenyador de les pròpies col·leccions distribuïdes a Catalunya, Balears i Europa. Àmplia experiència en el sector de la joieria. Participació en fires nacionals i internacionals (Frankfurt-“Ambiente”.1990. Basilea. Suïssa.1991) així com premis i seleccions com a dissenyador-joier.Ha estat professor en diferents escoles d´arts i oficis, on ha impartit classes de joieria i escultura.

Ha estat docent a l’escola “Arsenal” de Vilafranca del Penedès (Ajuntament de Vilafranca), a l´Escola d´Arts i Oficis de la Diputació de Barcelona, a l’EASD de Vic, a l´EASD Pau Gargallo (Badalona) i a l’EASD “Llotja” de Barcelona (totes tres de la Generalitat de Catalunya).

Com a jurat professional en joieria contemporània, organitzat per orfebres F.A.D. Enjoia´t . 1994-1997.

Ha estat comissari del Projecte Thambos. 6 H. Associació de les Arts Contemporànies.Vic. 2004.

Distingit amb el Diploma de Mestre Artesà en la disciplina de joieria, atorgat per la Generalitat de Catalunya.2008.

Coordina el Cicle Superior de Ceràmica Artística a l´Escola LLotja curs 2013 al 2015.

Durant l’etapa dels estudis a l’Institut del Teatre va formar part de la Companyia de Teatre de l’Objecte del mateix Institut del Teatre.Va realitzar actuacions en Festivals Nacionals i Internacionals a Bochum, RF d’Alemanya i Nimes, França , va participar en la creació i interpretació de la secció d’ombres xineses del programa de televisió infantil “Terra d’Escudella” per a TVE. 1980-1983

Adicionalment, ha realitzat una estada per a l´empresa Miquel Adell. Taller de Fibra de Vidre i Resina (Realitzador de peces per artistes de reconegut prestigi internacional). Direcció General d´Ensenyaments Professionals Artístics i Especialitzats de la Generalitat de Catalunya. Juliol 2012.

Ha sigut membre del Jurat del Concurs d´escultures de neu del Pas de la Casa. Comú d´Encamp Andorra durant els anys 2014 i 2105.

Ha sigut menbre del Jurat per otorgar a la X Edició dels ajuts de la Fundació Felicia Fuster a la jove creació d´arts visuals 2014-15.

Ha realitzat una estada en pràctiques al Taller d´escenografia Castells i Planes.Programa financiat pel ministerio de educación cultura y deporte. Unió Europea. Fons social europeu. Direcció General de Formación Professional Inicial i Ensenyament de Règim Especial. Curs 2016-17.

Collective and individual exhibitions

I have made several exhibitions of jewellery and sculpture. 1980 – 2013. I have done nine collective exhibitions of jewellery in Barcelona, Palma de Mallorca, Madrid, La Rioja, Sabadell and Girona.

I have done 32 collective exhibitions of jewellery and 4 individual ones, remarking that one of Nîmes (France). 1991, X Mostra d´Art Català. Galeria Canals. Sant Cugat del Vallès. 1996, Alliance Française Sabadell. 1999. H-Associació Arts Contemporànies “Thambos”. Vic. 2000, Platform Perfomance multidisciplinary with Andrés Corchero and Rosa Muñoz. L´Estruch. Sabadell. 2003. Fons de patrimoni artístic d’arts plàstiques.

One of my Works is found in the Fons del Patrimoni de la Universitat de Barcelona. “Patrim 1992”. Acquisition of the sculpture “Pneumàtic”. 1992.

Acquisition of the sculpture “Recargolat” by the Fons Municipal de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 1997.

Acquisition of audiovisual material about the installation “La nau dels artistes” by the Fons de Museus Municipals de Sabadell. 2002.

Some of my pictorical and jewellery works have been acquired by private collecters.

Exposicions col·lectives i individuals 

Ha realitzat nombroses exposicions de joieria i escultura de caràcter personal i col·lectiu. 1980-2013. Nou exposicions col·lectives de joieria a Barcelona, Palma de Mallorca, Madrid, La Rioja, Sabadell i Girona.

Trenta-dues exposicions col·lectives d´escultura i 4 d’individuals destacant la de Nimes. França. 1991, X mostra      d´Art Català.1996. Galeria Canals. Sant Cugat del Vallès, Aliança Francesa. 1999. Sabadell, H-Associació Arts Contemporànies “Thambos”2000 Vic, Platform Perfomance multidisciplinàries amb Andrés Corchero, Rosa Muñoz.       L´Estruch.Sabadell.2003. Fons de patrimoni artístic d’arts plàstiques

Una de les seves obres es troba al Fons del Patrimoni de la Universitat de Barcelona. “Patrim 1992”. Adquisició de l’escultura “Pneumàtic”. 1992.

Adquisició de l’escultura “Recargolat” per part del Fons Municipal de l’Ajuntament del Prat de Llobregat. 1997.

 Adquisició de material audiovisual sobre la instal·lació “La nau dels artistes” per part del Fons de Museus Municipals de Sabadell. 2002.

Algunes de les seves obres pictòriques i de joieria han estat adquirides per part de col·leccionistes privats.

Stages in international centres of art

Contemporary Art Centre of Sant Pere de Vilamajor “La rectoria” (August 1996).

Centre of Artistical Creation and Production of Sabadell “LA NAU” (4 months during the year 2001).

 Estades en centres internacionals d´art

Centre d’Art Contemporani de Sant Pere de Vilamajor “La rectoria” (agost de 1996).

Centre de Producció i Creació Artística de Sabadell “LA NAU” (4 mesos durant l’any 2001).

Erasmus scholarships for teachers. International Mobility

Stage at the workshop of the artist Marcelo Carpenato (Moulayres, Le Tarn, France. July 2013). Artistic Project of Land Art “La Finestra” and creation of sculptures and terracotta cooking at his workshop.

Beques Erasmus professors. Mobilitat Internacional

Estada al taller de l’artista Marcelo Carpenato (Moulayres, Le Tarn, França. Juliol de 2013). Projecte artístic de Land Art “La Finestra” i realització d’escultures i cuita en terracota al seu taller.

Erasmus Staff Mobility For Training Agreement

Stay in the National Sculpture Factory, Cork. Ireland. In August of 2016.Art Land art project “The boat of Sommer” and the creation of the sculpture is made of wicker and pnumàtics swollen.

Grups de treballs /  workshops :

Comissari de projectes artístics d´escultura de l’Escola Llotja per la Jeune Creátion Européene. Montrouge. França amb Mario Pasqualotto i Roser Vallès.2006-2009. Exposats a diferents ciutats europees

Natura i creació amb Gerard Moliné (dissenyador industrial).2013.

Workshop “Aplicacions de fibra de vidre i resina”(Ambit Arts Escèniques Escultóriques i Arquitectoniques) amb Miquel Adell especialista en fibra de vidre i resines) 2013.

Col·laboració amb MDBY (Manufactured Design By…), dins el cicle de microconferències Artisan Hub, amb els artistes Jeanette List Amstrup, Paco Orti i Marian Bulenga. Escola Superior de Disseny i Art Llotja. 2014

Col-laboració  en el curs de 3 D aplicat a la ceràmica al Cicle Superior de Ceràmica Artística a l´Escola Llotja amb l´artista i ceràmista Jeanette List Amstrup professora de la Universitat de Suecia. Gótemborg.

Groups /  workshops :

Commissary of artistic projects of sculpture of the Llotja School for the “Jeune Creátion Européene”. Montrouge (France) with Mario Pasqualotto and Roser Vallès. 2006 – 2009. Exhibited in different european cities.

Nature and creation with Gerard Moliné (industrial designer). 2013.

Workshop “Applications of glass fiber and resin” (Field of Performing, Sculptorical and Architectural Arts) with Miquel Adell, specialist in glass fiber and resins) 2013.

Collaboration with MDBY (Manufactured Design By…), inside the conference cycle Artisan Hub, alongside the artists Jeanette List Amstrup, Paco Orti and Marian Bulenga. EASD Llotja. 2014.

Collaboration in the course of 3D printing applied to the ceramics in the high degree of Artistic Ceramics at the Llotja School with the artist and ceramist Jeanette List Amstrup, teacher at the University of Gothenburg (Sweden).

Línies de treball i de recerca

La seva docència esta vinculada a l´escultura i , així com part del seu treball creatiu efectuant diverses exposicions, estades e intercanvis amb artistes.

Destaca per la seva aportació en la joieria d´autor i joieria de disseny seguint fent realitzacions de peces úniques.

Work and research lines

My teaching is tied to the sculpture, as well as part of my creative work making several exhibitions, stages and exchanges with artists.

I stand out for my input to the author and design jewellery making unique pieces.

 ________________________________________________________

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s