REFLEXIÓ DELS ÚLTIMS ANYS

Reflexió sobre les seves creacions en els últims tres anys.

 

img_5519

At the beginning of my works I reveal the sculptural and visual values with my sight, building from industrial elements as tyres with a clear dialogue between hard and soft, between iron and rubber, driven by the path of the object.

Al principi de la meves obres desvetllo amb la meva mirada els valors escultòrics i visuals, construint a partir d’elements industrials com són els pneumàtics amb un clar diàleg entre el dur i el tou, entre el ferro i el cautxú, canalitzats per la via de l’objecte.

pneumàtic 1996.jpg

The use of tyres is a reminiscence of my childhood. The memory of the sea produces me a certain state of freedom. These are volumes that mould the air they contain and reveal a restrained violence, not openly expressed. The senses swing from evil to innocence, the countable reality in front of the uncountable one, the industrial production versus mystics.

L’ús de pneumàtics és reminiscència de la infància. El record del mar m’evoca un determinat estat de llibertat. Són volums que emmotllen l’aire que contenen i que palesen una violència continguda, exteriorment no manifesta. Els significats basculen entre la perversitat i la innocència, la realitat comptable davant de la incomptable, la producció industrial enfront la mística.

The struggle between contradictory feelings is shown mainly in the rubber tyres pressed by staples or iron spirals and in the sculptural interpretation I present the object as a residual prolongation of something human, as a mould or container of the living shapes of the soul. It’s another way to understand the full and the empty in sculpture.

La lluita entre sentiments contradictoris es palesa sobretot en els pneumàtics de cautxú pressionats per grapes o espirals de ferro i en la interpretació escultòrica presento l’objecte com una prolongació residual d’allò humà, com a motlle o recipient de les formes vives de l’ànima. És una altra manera d’entendre el ple i el buit de l’escultura.

Encaixonat 1999 copia.jpg

The interior experience, the biographical sketch and personal childhood memories, help me to experiment with associations of objects in geometrical shapes, performances of compositions in the space with volumetric shapes, lineal and superficial, which I make take part in a space or room as an installation.

La vivència interior i l’apunt biogràfic, records d’infància personals, m’ajuden a experimentar amb associacions d’objectes en formes geomètriques, realització de composicions a l’espai amb formes volumètriques, lineals i superficials que faig intervenir en un espai o habitacle a manera d’instal·lació.

curriculum curri 1

My work will evolve towards the internal reflection from and origin to its achievement, inspired in the natural and cultural wealth from a region or country, where its nature, mountains or sea will be the scenes to carry out my interventions.

La meva obra evolucionarà cap a la reflexió interna amb un origen fins la seva consecució, inspirats en la riquesa cultural i natural d’una regió o país on la seva natura, muntanyes o mar siguin els escenaris per poder dur a terme les meves intervencions.

IMG_0084

In the last three years I have done some land art installations in Catalonia, France and Ireland that will be used as a start to propose several outdoor installations with environmental materials from the area, which could have an ephemeral or permanent nature.

En els últims tres anys he realitzat a Catalunya, França i Irlanda algunes instal·lacions de land art que serviran com a punt de partida per proposar diverses instal·lacions a l’aire lliure amb materials propis del paisatge de la zona, que podran tenir un caràcter efímer o permanent.

13

I will establish connections between different disciplines as photography, video making and sculpture, working with the territory’s own materials and looking for the ethnography and traditions from the place that will bring me information as they could be linked to what I want to express.

Establiré connexions entre diferents disciplines i coneixements com són la fotografia, el vídeo i l’escultura treballant amb els materials propis del territori i cercant l’etnografia i tradicions del lloc que m’aportin informació per tal que tinguin relació amb el que vull expressar

This is a way to show the sculpture/intervention with my memory leaving behind my past to imagine my future by converting it into an object, to look for a place to locate it and then, it could vanish in the silence, into a landscape or room where I will be able to look to the future.

És una manera de mostrar l’escultura-intervenció amb el meu record-memòria tot deixant enrere el meu passat i imaginar-me un futur tot transformant-lo amb un objecte, per cercar un espai on pugui ser-hi i després difuminar-se en un silenci, dins un paisatge o habitacle on podré recórrer amb la meva mirada cap a un futur.

DSCN5849.JPG